“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ เทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ เทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำปีการศึกษา 2564

1 6 7 8 9 10 14
28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกวดข่าวราคากลางถนน คสล. สายหนองหอยหมู่ที่3
28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกวดข่าวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนมะปราง-โคกกะ หมู่ที่ 6
25 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนมะปราง-โคกกะ และ ประชาสัมพันธ์ราคากลางสายหนองหอย – แบบประเมินราคางานก่อสร้าง-ปร-4-ปร-5-ราคากลาง/แบบ บก.01
27 มกราคม 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลางประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.๙๘-๐๓๒ สาย หนองหอย หมู่ที่ ๓บ้านท่าประจะ และสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
26 มกราคม 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๙๘ – ๐๓๘ สายดอนมะปราง-โคกกะ หมู่๖ ตำบลท่าประจะ และ แบบ บก.๐๑
12 มกราคม 2565 ปรับปรุงประปา
1 6 7 8 9 10 12
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
7 ธันวาคม 2563 ประกาศราคากลางราคาอ้างอิง จัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
7 ธันวาคม 2563 ประกาศราคากลางราคาอ้างอิง จัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
27 พฤศจิกายน 2563 เกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด-ตามข้อ2-ข้อ-9-ฉบับ-ก.ย.2562-4.
27 พฤศจิกายน 2563 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์-ข้อ-62-ฉบับ-พ.ค.2563-4.
27 พฤศจิกายน 2563 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
1 6 7 8 9 10

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 28
  • 363
  • 114,258
  • 23,053
  • 77