“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”
1 2 3 16
22 มีนาคม 2567 MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
22 มีนาคม 2567 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท่ีว่าง
16 มกราคม 2567 ประกาศรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566
16 มกราคม 2567 ตรวจสอบรายงานการเงิน ณ 30 กันยายน 2566
22 ธันวาคม 2566 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ
14 ธันวาคม 2566 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
13 ธันวาคม 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงครั้งที่5 พ.ศ.2566-2570
30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่5/2566
29 พฤศจิกายน 2566 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2566
13 พฤศจิกายน 2566 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1 2 3 10
9 เมษายน 2567 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ราคอ้างอิง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งตอ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าประจะ
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสขนุน-ชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าประจะ
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสขนุน-ทุ่งมะปราง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าประจะ
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภารุวัฒน์-บ้านนายวิฑูรย์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าประจะ
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพิง-นบไทร หมู่ที่ 1 ตำบลท่าประจะ
1 2 3 15

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 5
  • 158
  • 131,841
  • 26,675
  • 21,948