“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”
  • มอบวุฒิบัตรเเก่นักเรียนที่จบระดับชั้นอนุบาล 3 จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ






1 3 4 5 6 7 14
11 ตุลาคม 2565 ประกาศรายรับ-จ่ายเงินของเทศบาลประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565
5 ตุลาคม 2565 รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสไตรมาสที่3-ประจำปี-2565ประจำเดือนเมษายน-เดือน-มิถุนายน-2565
5 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ-การรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตำบลท่าประจะ-ประจำงบประมาณ-พ.ศ.2565
3 ตุลาคม 2565 ประกาศราคากลาง
7 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
8 กรกฎาคม 2565 การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
1 กรกฎาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะเรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565
1 กรกฎาคม 2565 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ประจำปี2565 ลงวัน 22 มิถุนายน 2565
30 เมษายน 2565 ต้อนรับ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ
1 3 4 5
17 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาล /ราคากลางปร4 ปร5แบบสรุปผลประมาณราคา
17 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง7ประมาณการ-ปร4-ปร5.-ประมาณการซ่อมแซมห้องน้ำ-ศพด.บ้านควนสมบูรณ์ และประมาณการ-ปร4-ปร5-สรุปผลราคาก่อสร้างค่าก่อสร้าง
7 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนน คศล.สายเขาลำปะ – หนองบ่อ หมู่ที่ ๕ / ปร4 ปร5 ราคากลาง
24 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะฯ โดยวิธีคัดเลือก
18 สิงหาคม 2564 1ประชาสัมพันธ์ราคากลาง (3) รายการปร 5ปร 4 ของราคากลาง
6 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (รถขยะ)
1 3 4 5 6 7 9

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 5
  • 518
  • 109,776
  • 22,372
  • 47