“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”
1 2 3 4 5 6 16
12 มิถุนายน 2566 สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำปี พ.ศ.2566
9 มิถุนายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
6 มิถุนายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้และความสามารถทั่วไป (ภาคก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะทาง (ภาคข.) ของผู้เข้ารับสมัครการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่ง สายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
11 กรกฎาคม 2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าประจะ โดย นายจารุพัฒน์ คงหอม รองนายกเทศมนตรี ตำบลท่าประจะ ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ ได้ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดควนสมบูรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าประจะ โดยการน้อมนำคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน
29 พฤษภาคม 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566
18 พฤษภาคม 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภทงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการทั่วไปประเภทปฎิบัติการ
24 มีนาคม 2566 มอบวุฒิบัตรเเก่นักเรียนที่จบระดับชั้นอนุบาล 3 จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ
29 มีนาคม 2566 นายนิตย์ แก้วขุนราม นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ พร้อมด้วยนายน้อย ชิตศักดิ์สกุล และนายจารุพัฒน์ คงหอม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม มอบทุนการศึกษา นักเรียนและเด็กยากไร้
3 เมษายน 2566 รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
18 มีนาคม 2566 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบวันนี้ (18 มีนาคม 2566 )เทศบาลตำบลท่าประจะ ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ อบต.ควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2 3 4 5 6 9
20 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลิ่นหอม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าประจะ
30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากะ-ชลประทานดี 3 หมู่ที่ 1
30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายละมุล – คลองหรั่ง หมู่ที่ 1
30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพิง – นบไทร หมู่ที่ 1
30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑
30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบไทรบ้านนายวิโรจน์ บัวสังข์ – นายชาลี เสือเทพ หมู่ที่ ๑
1 2 3 4 5 6 14

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 0
  • 411
  • 125,921
  • 25,270
  • 101