“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”1 2 3 4 5 6 14
20 ธันวาคม 2565 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน-ประจำปี-งบประมาณ 2565
20 ธันวาคม 2565 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
16 ธันวาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ-เรื่อง-การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานจ้าง
15 ธันวาคม 2565 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566
14 ธันวาคม 2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 นายนิตย์ แก้วขุนราม นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและคว่มโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) และร่วมกิจกรรมแสดงเจตนาในการต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.98-003สายโคกสะท้อน-ทุ่งบางถ้วย.pdf
7 พฤศจิกายน 2565 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่่น นศ.ถ.98-003สายโคกสะท้อน-ฯ.pdf – ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างถนน-คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่่น-นศ.ถ.98-003
7 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
7 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
6 ตุลาคม 2565 ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม-ณ-วันสิ้นเดือนกันยายน-2565
1 2 3 4 5 6
31 มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคลาด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าประจะ
22 มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง(ราคาอ้างอิง/ราคามาตรฐาน)ซ่อมรถบรรทุกน้ำ
25 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนมะปราง-โคกกะ และ ประชาสัมพันธ์ราคากลางสายหนองหอย – แบบประเมินราคางานก่อสร้าง-ปร-4-ปร-5-ราคากลาง/แบบ บก.01
22 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ พัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนสมบูรณ์หมู่ที่1 และ ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่6 – รายการ-ปร.4-ปร-5-ราคากลาง
22 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง-แบบประเมินราคากลาง ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านภารุวัฒน์-วิฑูรย์ หมู่ที่ 2 ต.ท่าประจะ และโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล.สายเกียบ-คลองกอย หมู่ที่6 ต.ท่าประจะ
7 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานกองช่าง
1 2 3 4 5 6 10

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 39
  • 417
  • 114,508
  • 23,105
  • 90