“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”1 2 3 4 5 16
20 ตุลาคม 2564 การเฝ้าระวังสถานการณ์บริโภคยาสูบในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าประจะ
30 กันยายน 2565 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรค
12 มิถุนายน 2566 สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำปี พ.ศ.2566
9 มิถุนายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
6 มิถุนายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้และความสามารถทั่วไป (ภาคก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะทาง (ภาคข.) ของผู้เข้ารับสมัครการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่ง สายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
11 กรกฎาคม 2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าประจะ โดย นายจารุพัฒน์ คงหอม รองนายกเทศมนตรี ตำบลท่าประจะ ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ ได้ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดควนสมบูรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าประจะ โดยการน้อมนำคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน
29 พฤษภาคม 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566
18 พฤษภาคม 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภทงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการทั่วไปประเภทปฎิบัติการ
24 มีนาคม 2566 มอบวุฒิบัตรเเก่นักเรียนที่จบระดับชั้นอนุบาล 3 จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ
29 มีนาคม 2566 นายนิตย์ แก้วขุนราม นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ พร้อมด้วยนายน้อย ชิตศักดิ์สกุล และนายจารุพัฒน์ คงหอม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม มอบทุนการศึกษา นักเรียนและเด็กยากไร้
1 2 3 4 5 8
20 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดตะเคียนทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลิ่นหอม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าประจะ
30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากะ-ชลประทานดี 3 หมู่ที่ 1
30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายละมุล – คลองหรั่ง หมู่ที่ 1
1 2 3 4 5 13

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 47
  • 555
  • 123,029
  • 24,544
  • 33