“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”
1 2 3 4 5 16
5 กันยายน 2566 ประกาศใช้เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29 สิงหาคม 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
7 กรกฎาคม 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่3/2566
4 กรกฎาคม 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลงครั้งที่3/2566
7 ธันวาคม 2564 ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลท่าประจะ
9 กันยายน 2565 รณรงค์การทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในครัวเรือน
22 กันยายน 2565 รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลท่าประจะ
12 ตุลาคม 2564 นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
17 มิถุนายน 2565 ภูมิปัญญาท้องถิ่นพ่วงทองแพทย์ไทย
17 มิถุนายน 2565 ลานกีฬาเทศบาลตำบลท่าประจะ
1 2 3 4 5 10
8 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งตอ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าประจะ
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสขนุน-ชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าประจะ
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสขนุน-ทุ่งมะปราง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าประจะ
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภารุวัฒน์-บ้านนายวิฑูรย์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าประจะ
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพิง-นบไทร หมู่ที่ 1 ตำบลท่าประจะ
1 2 3 4 5 20
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพิง-นบไทร หมู่ที่ 1 ตำบลท่าประจะ
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากะ-ชลประทานดี 3หมู่ที่ 1 ตำบลท่าประจะง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ
15 มีนาคม 2567 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการ บุกเบิกถนนสายหารกง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ
21 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง/ราคาอ้างอิง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ คัน
15 ธันวาคม 2566 ประกาศเปิดราคากลางจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเปิดเผยราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
1 2 3 4 5 16

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 0
  • 426
  • 134,039
  • 27,112
  • 33