“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”
  • มอบวุฒิบัตรเเก่นักเรียนที่จบระดับชั้นอนุบาล 3 จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ


1 2 3 4 5 14
29 กันยายน 2565 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
19 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการและเลือกสรรเป็นพนักงาน
12 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ
29 ธันวาคม 2565 แผนจัดซื้อจัดจ้าง
27 ธันวาคม 2565 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี
20 ธันวาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น
20 ธันวาคม 2565 ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2565
20 ธันวาคม 2565 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน-ประจำปี-งบประมาณ 2565
20 ธันวาคม 2565 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
16 ธันวาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ-เรื่อง-การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานจ้าง
1 2 3 4 5
22 มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง(ราคาอ้างอิง/ราคามาตรฐาน)ซ่อมรถบรรทุกน้ำ
25 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนมะปราง-โคกกะ และ ประชาสัมพันธ์ราคากลางสายหนองหอย – แบบประเมินราคางานก่อสร้าง-ปร-4-ปร-5-ราคากลาง/แบบ บก.01
22 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ พัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนสมบูรณ์หมู่ที่1 และ ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่6 – รายการ-ปร.4-ปร-5-ราคากลาง
22 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง-แบบประเมินราคากลาง ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านภารุวัฒน์-วิฑูรย์ หมู่ที่ 2 ต.ท่าประจะ และโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล.สายเกียบ-คลองกอย หมู่ที่6 ต.ท่าประจะ
7 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานกองช่าง
7 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง
1 2 3 4 5 9

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 0
  • 251
  • 109,847
  • 22,404
  • 22