“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”1 2 3 4 16
22 กันยายน 2565 รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลท่าประจะ
12 ตุลาคม 2564 นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
17 มิถุนายน 2565 ภูมิปัญญาท้องถิ่นพ่วงทองแพทย์ไทย
17 มิถุนายน 2565 ลานกีฬาเทศบาลตำบลท่าประจะ
17 มิถุนายน 2565 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าประจะ
17 มิถุนายน 2565 รายงานผลฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ 2565
12 มกราคม 2565 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
10 มีนาคม 2565 ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลท่าประจะ
15 มกราคม 2565 แนวทางการติดตามและการตรวจสภาพตลาดในพื้นที่ตำบลท่าประจะ
20 ตุลาคม 2564 ข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลท่าประจะ
1 2 3 4 8
27 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในทอน (โรงอิฐสบาย) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกียบ – ดอนกำ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองบอน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากะ-ชลประทานดี 3 หมู่ที่ 1
30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายละมุล – คลองหรั่ง หมู่ที่ 1
30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพิง – นบไทร หมู่ที่ 1
1 2 3 4 13
20 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าถุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประดู่ทอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสลอกอ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ้าย-ชลประทาน หมู่ที่ 4,2 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิยาซาว่า หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประมวล หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2 3 4 13

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 46
  • 554
  • 123,028
  • 24,543
  • 158