ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

27 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าประจะ
30 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลางนม
7 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง
3 ตุลาคม 2565 ประกาศราคากลาง
10 มิถุนายน 2565 1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุง สนง.(2) และ แบบ ปร 4
9 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลางนมและร่างขอบเขตของงาน-ราคากลางจัดวัสดุ-นมโรงเรียน
10 มิถุนายน 2565 1ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปร ปรับปรุง สนง. (2) แบบ ปร 4 ปร 5 ราคากลาง
20 เมษายน 2565 1-ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า / ปร.4-ปร5-ราคากลาง
5 เมษายน 2565 การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์และสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
31 มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคลาด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าประจะ
1 2 3 6