ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

21 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง/ราคาอ้างอิง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ คัน
15 ธันวาคม 2566 ประกาศเปิดราคากลางจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเปิดเผยราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
13 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการ จัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
20 ตุลาคม 2566 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการ จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน
1 กันยายน 2566 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าประจะ
21 สิงหาคม 2566 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 98-041 สายหนองตรด – ดอนมะปราง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าประจะ
27 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนสายหนองผ้าร้าย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในทอน (โรงอิฐสบาย) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกียบ – ดอนกำ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2 3 9