ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบไทรบ้านนายวิโรจน์ บัวสังข์ – นายชาลี เสือเทพ หมู่ที่ ๑
3 เมษายน 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลท่าประจะ
3 เมษายน 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ปรับปรุงสำนักงานเทศบาลท่าประจะ
20 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนมะปราง หมู่ที่ 6
14 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต้นแบบโรงเรือนเพาะชำการเกษตรอัจฉริยะเพื่อพัฒนาเกษตรกรในท้องถิ่นตำบลท่าประจะ
27 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าประจะ
30 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลางนม
7 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง
3 ตุลาคม 2565 ประกาศราคากลาง
10 มิถุนายน 2565 1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุง สนง.(2) และ แบบ ปร 4
1 2 3 4 5 8