ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

12 มกราคม 2565 ปรับปรุงประปา
12 มกราคม 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง (10)
23 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์
23 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง(ราคาอ้างอิง/ราคามาตรฐาน)จัดซื้อวัสดุหินคลุกซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลท่าประจะ
17 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาล /ราคากลางปร4 ปร5แบบสรุปผลประมาณราคา
17 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง7ประมาณการ-ปร4-ปร5.-ประมาณการซ่อมแซมห้องน้ำ-ศพด.บ้านควนสมบูรณ์ และประมาณการ-ปร4-ปร5-สรุปผลราคาก่อสร้างค่าก่อสร้าง
7 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนน คศล.สายเขาลำปะ – หนองบ่อ หมู่ที่ ๕ / ปร4 ปร5 ราคากลาง
24 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะฯ โดยวิธีคัดเลือก
18 สิงหาคม 2564 1ประชาสัมพันธ์ราคากลาง (3) รายการปร 5ปร 4 ของราคากลาง
6 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (รถขยะ)
1 2 3 4 5 6