ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

20 เมษายน 2565 1-ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า / ปร.4-ปร5-ราคากลาง
1 เมษายน 2565 6ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-มีนาคม-2565.
1 มีนาคม 2565 5ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-กุมภาพันธ์-2565.
1 กุมภาพันธ์ 2565 4ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-มกราคม-2565
1 มกราคม 2565 3ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-ธันวาคม-2564
14 ธันวาคม 2564 1.2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2565
1 ธันวาคม 2564 2ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-พฤศจิกายน-2564
18 พฤศจิกายน 2564 1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2565
1 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-ตุลาคม-2564
1 ตุลาคม 2564 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบ-2564
1 2 3 4 5 6