ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

1 ธันวาคม 2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
30 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลางนม
11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.98-003สายโคกสะท้อน-ทุ่งบางถ้วย.pdf
7 พฤศจิกายน 2565 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่่น นศ.ถ.98-003สายโคกสะท้อน-ฯ.pdf – ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างถนน-คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่่น-นศ.ถ.98-003
1 พฤศจิกายน 2565 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
3 ตุลาคม 2565 ประกาศ/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
5 กันยายน 2565 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2566
10 มิถุนายน 2565 1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุง สนง.(2) และ แบบ ปร 4
9 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลางนมและร่างขอบเขตของงาน-ราคากลางจัดวัสดุ-นมโรงเรียน
10 มิถุนายน 2565 1ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปร ปรับปรุง สนง. (2) แบบ ปร 4 ปร 5 ราคากลาง
1 2 3 4 6