ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

9 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อถังขยะ
4 ตุลาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเหมืองบาป-นบบัวแก้ว หมู่ที่ 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.98-013
1 ตุลาคม 2564 6ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงจ้างแพทย์ฉุกเฉิน/ขอบเขตของงานจ้างบริการแพทย์ฉุกเฉิน
17 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง7ประมาณการ-ปร4-ปร5.-ประมาณการซ่อมแซมห้องน้ำ-ศพด.บ้านควนสมบูรณ์ และประมาณการ-ปร4-ปร5-สรุปผลราคาก่อสร้างค่าก่อสร้าง
13 กันยายน 2564 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเหมืองบาป-นบบัวแก้ว หมู่ที่ 1
24 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะฯ โดยวิธีคัดเลือก
18 สิงหาคม 2564 1ประชาสัมพันธ์ราคากลาง (3) รายการปร 5ปร 4 ของราคากลาง
16 มิถุนายน 2564 ประสัมพันธ์ราคากลางนม/ 2 TOR จัดซื้อนมโรงเรียน(ร่างขอบเขตของงาน/ราคากลาง)เขต
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
29 มกราคม 2564 ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.98-015 สายนบไทร-ท่าตาหนี หมู่ที่ 1
1 3 4 5 6