ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

9 เมษายน 2567 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
9 เมษายน 2567 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ราคอ้างอิง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
1 เมษายน 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
1 เมษายน 2567 ประกาศรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2567
1 เมษายน 2567 ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
1 เมษายน 2567 ประกาศเผยแพร่รายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2567
1 เมษายน 2567 ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
1 เมษายน 2567 ประกาศเผยแพร่รายการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนที่มีการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2567
15 มีนาคม 2567 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการ บุกเบิกถนนสายหารกง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ
12 มีนาคม 2567 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดยกไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ จำนวน ๑ คัน
1 2 3 12