ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากะ-ชลประทานดี 3 หมู่ที่ 1
30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายละมุล – คลองหรั่ง หมู่ที่ 1
30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพิง – นบไทร หมู่ที่ 1
30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑
30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบไทรบ้านนายวิโรจน์ บัวสังข์ – นายชาลี เสือเทพ หมู่ที่ ๑
1 พฤษภาคม 2566 สรุปผลการจัดซื้อจััดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
3 เมษายน 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลท่าประจะ
3 เมษายน 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ปรับปรุงสำนักงานเทศบาลท่าประจะ
7 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง
2 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ต้นแบบโรงเรือนเพาะชำการเกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาเกษตรกรในท้องถิ่นตำบลท่าประจะ
1 2 3 7