ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

3 มกราคม 2566 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
29 ธันวาคม 2565 แผนจัดซื้อจัดจ้าง
1 ธันวาคม 2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
30 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลางนม
11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.98-003สายโคกสะท้อน-ทุ่งบางถ้วย.pdf
7 พฤศจิกายน 2565 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่่น นศ.ถ.98-003สายโคกสะท้อน-ฯ.pdf – ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างถนน-คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่่น-นศ.ถ.98-003
1 พฤศจิกายน 2565 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
5 กันยายน 2565 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2566
10 มิถุนายน 2565 1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุง สนง.(2) และ แบบ ปร 4
9 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลางนมและร่างขอบเขตของงาน-ราคากลางจัดวัสดุ-นมโรงเรียน
1 2 3 5