ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

10 มิถุนายน 2565 1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุง สนง.(2) และ แบบ ปร 4
9 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลางนมและร่างขอบเขตของงาน-ราคากลางจัดวัสดุ-นมโรงเรียน
10 มิถุนายน 2565 1ประชาสัมพันธ์าคากลาง ปร ปรับปรุง สนง. (2) แบบ ปร 4 ปร 5 ราคากลาง
20 เมษายน 2565 1-ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า / ปร.4-ปร5-ราคากลาง
1 เมษายน 2565 6ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-มีนาคม-2565.
1 มีนาคม 2565 5ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-กุมภาพันธ์-2565.
1 กุมภาพันธ์ 2565 4ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-มกราคม-2565
1 มกราคม 2565 3ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-ธันวาคม-2564
14 ธันวาคม 2564 1.2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2565
1 ธันวาคม 2564 2ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-พฤศจิกายน-2564
1 2 3 5