ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากะ-ชลประทานดี 3 หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากะ – ชลประทานดี 3

หมู่ที่  1   ตำบลท่าประจะ

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ปร 4 ปร 5 ราคากลาง