ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองบอน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองบอน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศราคากลาง

2 แบบ ปร 4 ปร 5 ราคากลาง