ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกียบ – ดอนกำ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกียบ – ดอนกำ  หมู่ที่  6  ตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

3 แบบ ปร 4 ปร 5 ราคากลาง

ประกาศราคากลาง