รายงานผลการดำเนินงาน

14 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผลการดำเนินงาน-ประจำเดือนมกราคม -2565-pdf
17 มกราคม 2565 รานงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕
6 มกราคม 2565 ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนธันวาคม 2564
6 มกราคม 2565 แจ้งค่าใช้จ่ายที่เทศบาลตำบลท่าประจะเบิกจ่ายให้โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าประจะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ประจำเดือนธันวาคม2564
5 มกราคม 2565 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง ประจำไตรมาส ที่ ๒/๒๕๖๕
5 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส( ไตรมาสที่ 1 ) ประจะเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2564 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
24 ธันวาคม 2564 ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒
20 ธันวาคม 2564 แจ้งค่าใช้จ่ายที่ทางเทศบาลตำบลท่าประจะเบิกจ่ายให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2564
29 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำปีงบประมาณ 2564
5 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2564
1 2 3 4 5 7