รายงานผลการดำเนินงาน

8 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)
15 พฤศจิกายน 2564 รายงานผลการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-๒๕๖๔
8 เมษายน 2565 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส ที่ ๓/๒๕๖๕
8 เมษายน 2565 แจ้งค่าใช้จ่ายที่เทศบาลตำบลท่าประจะเบิกจ่ายให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2565
4 เมษายน 2565 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง-ประจำไตรมาสที่-๓-๒๕๖๕
4 เมษายน 2565 ขอรายงานสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม-ณ-วันสิ้นเดือน-มีนาคม-๒๕๖๕.pdf
4 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 มีนาคม 2565 แจ้งค่าใช้จ่ายที่เทศบาลตำบลท่าประจะ เบิกจ่ายให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565.pdf –
3 มีนาคม 2565 ประกาศผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
23 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งค่าใช้จ่ายที่เทศบาลตำบลท่าประจะ เบิกจ่ายให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
1 2 3 4 7