แผนดำเนินงานประจำปี

3 เมษายน 2567 แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือนแรก)
3 ตุลาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2566
18 กันยายน 2566 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29 กันยายน 2565 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
8 กรกฎาคม 2565 การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
5 เมษายน 2565 ประกาศผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำเดือนมีนาคม 2565
4 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 กุมภาพันธ์ 2565 แผนการดำเนินงาน
6 มกราคม 2565 แจ้งค่าใช้จ่ายที่เทศบาลตำบลท่าประจะเบิกจ่ายให้โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าประจะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ประจำเดือนธันวาคม2564
24 ธันวาคม 2564 ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒
1 2