แผนดำเนินงานประจำปี

29 กันยายน 2565 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
8 กรกฎาคม 2565 การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
5 เมษายน 2565 ประกาศผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำเดือนมีนาคม 2565
4 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 กุมภาพันธ์ 2565 แผนการดำเนินงาน
6 มกราคม 2565 แจ้งค่าใช้จ่ายที่เทศบาลตำบลท่าประจะเบิกจ่ายให้โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าประจะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ประจำเดือนธันวาคม2564
24 ธันวาคม 2564 ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒
21 ธันวาคม 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
12 ตุลาคม 2564 ประกาศผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าประจะ-ประจำเดือน-กันยายน-2564
8 ตุลาคม 2564 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565
1 2