แผนดำเนินงานประจำปี

5 เมษายน 2565 ประกาศผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำเดือนมีนาคม 2565
4 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 กุมภาพันธ์ 2565 แผนการดำเนินงาน
6 มกราคม 2565 แจ้งค่าใช้จ่ายที่เทศบาลตำบลท่าประจะเบิกจ่ายให้โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าประจะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ประจำเดือนธันวาคม2564
24 ธันวาคม 2564 ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒
21 ธันวาคม 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
12 ตุลาคม 2564 ประกาศผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าประจะ-ประจำเดือน-กันยายน-2564
8 ตุลาคม 2564 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565
9 กรกฎาคม 2564 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม-ประจำไตรมาส-ที่-๔-๒๕๖๔ – รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม-ประจำไตรมาส-ที่-๔-๒๕๖๔
7 กรกฎาคม 2564 แผนการใช้จ่ายเงินกองคลังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564
1 2