แผนดำเนินงานประจำปี

21 ธันวาคม 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
12 ตุลาคม 2564 ประกาศผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าประจะ-ประจำเดือน-กันยายน-2564
8 ตุลาคม 2564 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565
9 กรกฎาคม 2564 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม-ประจำไตรมาส-ที่-๔-๒๕๖๔ – รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม-ประจำไตรมาส-ที่-๔-๒๕๖๔
7 กรกฎาคม 2564 แผนการใช้จ่ายเงินกองคลังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564
6 กรกฎาคม 2564 ประกาศผลดำเนินงาน-ประจำเดือน-มิถุนายน-2564.
2 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึง มิถุนายน 2564 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
21 มิถุนายน 2564 ขยายเวลาดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564
25 กันยายน 2563 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
15 มิถุนายน 2563 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
1 2