การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

22 เมษายน 2567 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
19 เมษายน 2567 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567
20 มกราคม 2566 แผนการบริหารความเสี่ยงและการความเสี่ยงการทุจริต
14 ธันวาคม 2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 นายนิตย์ แก้วขุนราม นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและคว่มโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) และร่วมกิจกรรมแสดงเจตนาในการต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
11 เมษายน 2565 วันนี้ (11เม.ย.65) เทศบาลตำบลท่าประจะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
4 ตุลาคม 2564 ผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
18 เมษายน 2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
8 เมษายน 2565 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต
5 เมษายน 2565 ทดสอบ