สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 (แบบ สขร.)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 (แบบ สขร.)

รายงาน สขร.ประจำเดือน มกราคม 2566