รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภทงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการทั่วไปประเภทปฎิบัติการ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องรายชื่อผู