ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายละมุล – คลองหรั่ง หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายละมุล – คลองหรั่ง

หมู่ที่  1  ตำบลท่าประจะ