ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพิง – นบไทร หมู่ที่ 1

โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพิง – นบไทร  หมู่ที่  1  ตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช