ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบไทรบ้านนายวิโรจน์ บัวสังข์ – นายชาลี เสือเทพ หมู่ที่ ๑

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบไทรบ้านนายวิโรจน์ บัวสังข์ –

นายชาลี  เสือเทพ  หมู่ที่ ๑   ตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช