ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนมะปราง หมู่ที่ 6

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนมะปราง  หมู่ที่ 6  ตำบลท่าประจะ  เทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

แบบ บก.01