ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้และความสามารถทั่วไป (ภาคก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะทาง (ภาคข.) ของผู้เข้ารับสมัครการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่ง สายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้และความสามารถทั่วไป (ภาคก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะทาง (ภาคข.) ของผู้เข้ารับสมัครการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่ง สายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ