ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนสายหนองผ้าร้าย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ  ปรับปรุงถนนสายหนองผ้าร้าย หมู่ที่  6  ตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศราคากลาง

แบบ ปร 4 ปร 5 ราคากลาง