ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ฯ

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนมะปราง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมร

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน