คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบวันนี้ (18 มีนาคม 2566 )เทศบาลตำบลท่าประจะ ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ อบต.ควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช