เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 นายนิตย์ แก้วขุนราม นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและคว่มโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) และร่วมกิจกรรมแสดงเจตนาในการต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช