เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลท่าประจะโดยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยแหยง เพื่อรับฟังหาการบริหารจัดการน้ำ และร่วมพิจารณาในการโอนการบริหารกิจการประปาให้เทศบาลตำบลท่าประจะ