เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าประจะร่วมกับอำเภอชะอวด ได้จัดทำเวทีประชาคมเพื่อสร้างการรับรู้ พร้อมชี้แจงแผนงาน/โครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลตำบล