ประกาศ เรื่องจุดเรียนรู้และสาธิตถังขยะเปียก ลดโลกร้อน