ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.98-003สายโคกสะท้อน-ทุ่งบางถ้วย.pdf

Download “ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน-คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น-นศ.ถ.98-003ฯ-1.pdf” ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน-คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น-นศ.ถ.98-003ฯ-1.pdf – Downloaded 19 times – 9 MB

Download “1-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง-แบบ-บก.01-2.pdf” 1-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง-แบบ-บก.01-2.pdf – Downloaded 12 times – 490 KB

Download “2-แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง-สะพานและท่อเหลี่ยม-2.pdf” 2-แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง-สะพานและท่อเหลี่ยม-2.pdf – Downloaded 12 times – 2 MB

Download “3-รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย-2.pdf” 3-รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย-2.pdf – Downloaded 9 times – 3 MB

Download “4-Factor-F-งานก่อสร้างทาง-2.pdf” 4-Factor-F-งานก่อสร้างทาง-2.pdf – Downloaded 10 times – 3 MB

Download “5-แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ-2.pdf” 5-แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ-2.pdf – Downloaded 11 times – 2 MB

Download “6-แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นฯ-2.pdf” 6-แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นฯ-2.pdf – Downloaded 10 times – 2 MB

Download “7-แบบแปลน-2.pdf” 7-แบบแปลน-2.pdf – Downloaded 10 times – 2 MB

Download “8-ร่างขอบเขตของงาน-2.pdf” 8-ร่างขอบเขตของงาน-2.pdf – Downloaded 9 times – 2 MB

Download “9-ค่า-Kงานก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-2.pdf” 9-ค่า-Kงานก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-2.pdf – Downloaded 10 times – 2 MB

Download “แบบบัญชีแนบท้าย-1-การกำหนดสาขางานก่อสร้างที่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง-1.pdf” แบบบัญชีแนบท้าย-1-การกำหนดสาขางานก่อสร้างที่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง-1.pdf – Downloaded 12 times – 1 MB

Download “รูปแปลนป้ายโครงการ-1.pdf” รูปแปลนป้ายโครงการ-1.pdf – Downloaded 13 times – 511 KB