ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒

Download “ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปี-2564.pdf” ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปี-2564.pdf – Downloaded 49 times – 8 MB