หัวหน้าส่วนราชการ
นายประจวบ สรรพสมบูรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลท่าประจะ

peajuap8920@gmail.com


นางพรรณี ศรีจริต

ผู้อำนวยการกองคลัง

meepuu3227@hotmail.com


ว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง


นายชัยยา อินทร์ทอง

หัวหน้าสำนักปลัด

chaiyain@live.com