สำนักงานปลัด


นายชัยยา อินทร์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวนันทพร หนูนวล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายปรัญญา ทองนุ่น
นิติกรชำนาญการ


นางสาวปรียาภรณ์ สุุขสวัสดิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายศุภสิทธิ์  ศิริสภาภรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางถิรดา แก้วหนัน
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ


นางสาวอรอนงค์ แก้วขุนราม

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ


สิบเอกสุริยวุธ ทัลวัลลิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯชำนาญงาน


นางสาวรัชนี  เพ็ชรคง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นางสาวณัฐกฤตา จันทร์แก้ว

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายวีระศักดิ์ นาคกรด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวแก้วมณี รักด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปาดาลี  บุญผลึก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายคนอง บุญสุวรรณ์

พนักงานขับรถยนต์


นายคมศักดิ์ สุดเมือง

นักการ