สำนักงานปลัด


นายชัยยา อินทร์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายอภากร พูลขาว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนันทพร หนูนวล
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวปรียาภรณ์ สุุขสวัสดิ์
นักพัฒนาชุมชน


นายปรัญญา ทองนุ่น
นิติกร


นางถิรดา แก้วหนัน
นักวิชาการศึกษา


สิบเอกสุริยวุธ ทัลวัลลิ์

เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวอรอนงค์ แก้วขุนราม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ


นายวีระศักดิ์ นาคกรด
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน


นายคนอง บุญสุวรรณ์

พนักงานขับรถยนต์


นางสาวแก้วมณี รักด้วง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.รัชนี  เพ็ชรคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวปาดาลี  บุญผลึก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.ณัฐกฤตา จันทร์แก้ว

พนักงานจ้างทั่วไป


นายคมศักดิ์ สุดเมือง

นักการ