สภาเทศบาล


นายประสิทธิ์ บุญสุวรรณ์
ประธานสภา
โทรศัพท์ : 064-073-9052


นายอภิเชษฐ์ ไชยเดช
รองประธานสภา
โทรศัพท์ : 061-767-9031


นายสุทิน ประทุมเมศร์
เลขานุการสภา
โทรศัพท์ : 087-271-1476


นาย คล่อง ดำชู
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
โทรศัพท์ : 084-747-8992


นายประสิทธิ์ บุญสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
โทรศัพท์ : 064-073-9052


นายอภิเชษฐ์ ไชยเดช
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
โทรศัพท์ : 061-767-9031


นายจรรยา หยูคล้าย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
โทรศัพท์ : 085-672-3800


นายณฐภัทร กลับศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
โทรศัพท์ : 065-295-5874


นายสุโชค กาญจนา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
โทรศัพท์ : 093-623-9780


นายปราโมทย์ ชูทิพย์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
โทรศัพท์ : 089-027-7414


นายอุดร บุรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
โทรศัพท์ : 081-093-5812


ร.ต.ท. พีระ เรืองช่วย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
โทรศัพท์ : 081-978-7610


นางชมัยพร พิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
โทรศัพท์ : 085-641-1955


นายสุทิน ประทุมเมศร์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
โทรศัพท์ : 087-271-1476


นายสานนท์ ณ นคร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
โทรศัพท์ : 086-285-4875