สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ
   อาชีพ  ทำสวน  ทำนา  รับจ้าง  เลี้ยงสัตว์และรับราชการ  รายได้เฉลี่ย  15,000  บาท/ปี
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
    ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก    2    แห่ง(2หัวจ่าย)
    โรงงานทำอิฐดินเผา        18    แห่ง
               เบอร์โทรศัพท์
1.โรงอิฐสันตพงษ์ 081-8940363
2.โรงอิฐสันตยากร 089-8130531
3.โรงอิฐต้องใจ 086-5955740
4.โรงอิฐรุ่งเรืองกิจ 089-9235429
5.โรงอิฐ ผ.เสือเทพ 087-0187934
6.โรงอิฐนายเนตร พรหมทอง 081-5577283
7.โรงอิฐตั้งเจริญกุล 081-4154516
8.โรงอิฐนางกุศล เมฆอากาศ 087-8355209
9.โรงอิฐพรหมนิมิตร 1 084-6305034
10.โรงอิฐนายอุปถัมป์ หนูประสิทธิ์ 081-5357655
11.โรงอิฐพรหมนิมิตร 2 081-9586762
12.โรงอิฐนายกิตติชัย ปานดำ 089-5876328
13.โรงอิฐนายวิโรจน์ สังข์ชุม 086-6874040
14.โรงอิฐสบาย ภิรมรักษ์
15.โรงอิฐนางจิตตรา โต๊ะขวัญแก้ว
16.โรงอิฐนายอนันต์ อั้นมี
17.โรงอิฐนางจันทร์ฉาย เทียมดวงแก้ว 086-6856613
18.โรงอิฐนายสุทัศน์ ไชยเดช 086-2816026

       

  v