สภาพทางสังคม

ด้านสังคม

การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา                   4    แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      1    แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     6    แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด              4    แห่ง
สำนักสงฆ์    1    แห่ง

สาธารณสุข
สถานีอานามัย                           2    แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน(ศสมช.)    6    แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่พักสายตรวจ    2    แห่ง