สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลท่าประจะเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 11 ตำบล ของอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากที่ว่าการอำเภอชะอวดประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 19,991 ไร่ หรือประมาณ 31.98 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

– ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านตูลและตำบลควนหนองหงส์
– ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าเสม็ดและตำบลเกาะขันธ์
– ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลชะอวดและตำบลท่าเสม็ด
– ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเขาพระทอง

ลักษณะภูมิประเทศ
องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าประจะมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีความเอียงจากแนวตะวันตกไปตะวันออก ซึ่งมีทางน้ำไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ ห้วยกลาง ห้วยปลิงและคลองชะอวดเป็นต้นที่ดินบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ แบ่งแยกลักษณะดินตามศักยภาพของดินเพื่อการเกษตรเป็น 2 ประเภท คือ
1. ดินลึกมีการระบายน้ำเร็ว เป็นดินเนื้อละเอียดหรือดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ พบในสภาพพื้นที่ราบ เหมาะสำหรับการใช้ปลูกข้าวในฤดูฝน
2. ดินลึกมีการระบายน้ำดี เป็นดินเนื้อปานกลางหรือค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ดีพบในสภาพพื้นที่ลาดชัน เหมาะสำหรับการใช้ปลูกไม้ผลต่างๆ

การปกครอง
แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อบ้าน รวม ชาย หญิง
1. บ้านควนสมบูรณ์ 602 291 311
2. บ้านโคกขันธ์ 1,114 557 557
3. บ้านท่าประจะ 1,105 534 571
4. บ้านชายคลอง 836 415 421
5. บ้าลำแบน 1,159 576 583
6. บ้านดอนมะปราง 1,306 668 638
รวม 6,122 3,041 3,081
ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 6,122 คน แยกเป็นชาย 3,041 คน หญิง 3,081 คน
จำนวนครัวเรือน 1,834 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 190.68 คน/ตารางกิโลเมตร