รายงานผลการดำเนินงาน

4 มีนาคม 2564 ประกาศผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
28 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลท่าประจะ
28 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลท่าประจะ
10 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปี 2563
3 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำเดือนมกราคม 2564
15 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานของ ทต.ท่าประจะประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
23 พฤศจิกายน 2563 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
14 ตุลาคม 2563 ประกาศ การรับ-การจ่ายเงินของเทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
14 ตุลาคม 2563 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
24 มิถุนายน 2563 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อปท.
1 5 6 7 8