รายงานการประชุมสภา

2 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
2 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
22 ธันวาคม 2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
11 สิงหาคม 2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
3 สิงหาคม 2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
19 มิถุนายน 2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
24 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
27 ธันวาคม 2565 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี
26 ธันวาคม 2565 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
23 สิงหาคม 2565 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
1 2