รายงานการประชุมสภา

24 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
27 ธันวาคม 2565 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี
26 ธันวาคม 2565 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
23 สิงหาคม 2565 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
25 กรกฎาคม 2565 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
24 มิถุนายน 2565 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ2565
25 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัญสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
24 ธันวาคม 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
20 สิงหาคม 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
31 สิงหาคม 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำวันที่๑๕ ก.ค.๒๕๖๔
1 2