รายงานการประชุมสภา

27 ธันวาคม 2565 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี
25 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัญสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
24 ธันวาคม 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
20 สิงหาคม 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
31 สิงหาคม 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำวันที่๑๕ ก.ค.๒๕๖๔
31 สิงหาคม 2564 รายงานการประชุมสภาวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
8 กรกฎาคม 2563 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓