วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าประจะ

“ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
สังคมพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่”

พันธกิจ
1. การจัดให้มีและบำรุงรักษาถนน สะพาน
2. การจัดหาน้ำดื่ม-น้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรและการจัดทำทางระบายน้ำ
3. การจัดให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
4. การจัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ ประชาชน
5. การสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้
6. การส่งเสริมการกีฬาและสุขภาพแก่ประชาชน
7. ส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา
8. การส่งเสริมบำรุงรักษาศาสนาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
9. การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
10. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11. การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. การจัดให้มีระบบกำจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน
13. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. การพัฒนาถนนให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
2. ประชาชนได้รับบริการน้ำดื่ม น้ำใช้ อย่างทั่วถึงมากขึ้น
3. ประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลที่ดีขึ้น
5. สนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการกีฬานันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา ระดับตำบล อำเภอและจังหวัด
6. เด็กก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
8. ประชาชนได้รับการป้องกันโรคอย่างทั่วถึง
9. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย
10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. ชุมชนมีความสะอาด ประชาชนไม่รู้สึกถูกรบกวนจากกลิ่นขยะและน้ำเสีย
12. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต.อย่างต่อเนื่อง