มาตรการในการป้องกันการทุจริต

23 เมษายน 2567 รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)
23 เมษายน 2567 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 เมษายน 2567 รายงานผลกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
9 เมษายน 2567 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Dos & Don’t) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
9 เมษายน 2567 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม
20 เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566
7 กุมภาพันธ์ 2566 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
10 มกราคม 2566 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน พ.ศ.2565
11 กรกฎาคม 2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าประจะ โดย นายจารุพัฒน์ คงหอม รองนายกเทศมนตรี ตำบลท่าประจะ ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ ได้ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดควนสมบูรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าประจะ โดยการน้อมนำคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน
12 เมษายน 2565 ประกาศผลโครงการยกย่องบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
1 2