มาตรการในการป้องกันการทุจริต

20 เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566
7 กุมภาพันธ์ 2566 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
10 มกราคม 2566 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน พ.ศ.2565
11 กรกฎาคม 2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าประจะ โดย นายจารุพัฒน์ คงหอม รองนายกเทศมนตรี ตำบลท่าประจะ ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ ได้ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดควนสมบูรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าประจะ โดยการน้อมนำคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน
12 เมษายน 2565 ประกาศผลโครงการยกย่องบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
24 ธันวาคม 2564 มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและจริยธรรมของพนังานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าประจะ
7 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
7 เมษายน 2565 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
10 มกราคม 2565 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔