ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

24 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะฯ โดยวิธีคัดเลือก
18 สิงหาคม 2564 1ประชาสัมพันธ์ราคากลาง (3) รายการปร 5ปร 4 ของราคากลาง
6 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (รถขยะ)
30 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายการ ปร.4ปร.5 แบบรูป
16 มิถุนายน 2564 ประสัมพันธ์ราคากลางนม/ 2 TOR จัดซื้อนมโรงเรียน(ร่างขอบเขตของงาน/ราคากลาง)เขต
11 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงสำนักงาน/สรุปการประเมืนราคากลาง ปร 3ปร 4 ปร 5 ของราคากลาง
16 มีนาคม 2564 1 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง
2 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
7 ธันวาคม 2563 ประกาศราคากลางราคาอ้างอิง จัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
1 4 5 6 7 8