ระเบียบกฎหมาย

19 มิถุนายน 2566 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
24 เมษายน 2566 ประมวลจริยธรรม
1 พฤศจิกายน 2565 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
5 ตุลาคม 2565 เทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
22 เมษายน 2564 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
22 เมษายน 2564 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
22 เมษายน 2564 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
22 เมษายน 2564 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
22 เมษายน 2564 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
22 เมษายน 2564 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
1 2