นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายเร่งด่วน
1.    แก้ไขปัญหาด้านป้องกันอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุทางถนน
2.    แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
3.    แก้ไขปัญหาด้านผู้มีรายได้น้อย
4.    แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลักที่จะดำเนินการในระยะเวลา  4  ปี
1.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ
1.1    พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ให้สามารถแข่งขันในตลาดภายนอกและมีช่องทางการจำหน่าย
มากขึ้น
1.2   ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งร้านค้าหมู่บ้าน / ตำบล  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
2.  นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน
2.1  การจัดหาน้ำดื่ม  น้ำใช้  และน้ำเพื่อการเกษตร
2.2  การก่อสร้าง และบำรุงรักษาถนน  สะพานและทางระบายน้ำ
3.  นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.1  สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการงานแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2  ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
3.3  สนับสนุนการจัดการกีฬาแข่งขัน  กีฬา  ระดับหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด
4. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย
4.1  สนับสนุนกิจการด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
5.  นโยบายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 5.1  สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน  และเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดให้มีระบบกำจัดขยะรวมการกำจัดขยะชุมชนและครัวเรือน
6.  นโยบายด้านการจัดการศิลปะวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1  อนุรักษ์ฟื้นฟู  ศิลปะวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ
7.1  จัดสรรงบประมาณสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
7.2  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
7.3  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์  ถูกต้อง  เป็นจริง  ผ่านสื่อต่าง ๆ  เพื่อสร้างภาพ
7.4  ลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ  และสังคมโดยส่วนรวม
7.5  จัดให้มีตู้รับเรื่องร้องทุกข์  และข้อคิดเห็นต่าง ๆ
7.6  บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีและแบบบูรณาการระหว่างองค์กร
7.7  สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น