โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ

นางปทุมวรรณ์  ชาโนจุติ
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 


นางตุลยดา พรหมแก้ว

ครู


นางสาวอลิษา วิเศษ

ผู้ช่วยปฏิบัติการเรียนการสอน


นางสาวมนทิรา ศิริชุม

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน


นายวัชระ ศิริรอด

นักการภารโรง